SVĚTELNÁ  KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY

 

IV.

REVIZE A DOPLNĚNÍ NÁLEŽITÝCH POSTUPů VERIFIKACE

A BEZPEČNOSTNÍCH PROVĚREK PRAVÝCH DUCHOVNÍCH RÁDCů

BĚHEM DUCHOVNÍ HYPNOTERAPIE A DUCHOVNÍ AUTOHYPNóZY

 

 

Výtah z knihy „Hlavní ideje Nového zjevení“, str. 21 - 28, IV.

 

„V knize „Realita, mýty a iluze“ (1984) a „Kdo jsi a proč jsi zde ?“ (1984) byly zjeveny a vysvětleny určité důležité kroky náležité verifikace a bezpečnostních prověrek všech duchovních rádců a pravé Niterné mysli ve vlastním duchovním transu. Zde bylo též uvedeno, že nyní se již po nějaký čas duchovní situaceduchovním světě a na této planetě drasticky změnila a bitevní pole duchovní války se přeneslo na planetu Zemi. Tato situace vyžaduje přehodnocení všech metod a taktik jednání s entitami a duchy objevujícími se u jedince v jeho transu. To, co bylo předtím platné a náležité, se poté stalo zastaralým a není na úrovní doby.

 

Současná situace na planetě Zemi se může charakterizovat jako duchovně velmi nebezpečná, neboť všechny druhy duchů mají nyní samotný přímý kontakt s lidskou myslí a ovlivňují ji. Předtím než tato situace nastala, byly veškeré duchovní vlivy vedeny kanály přes intermediální svět duchů. Při tomto předešlém uspořádání byly určité sady pravidel platné pro každého a každý musel tato pravidla následovat, aby byl s to si zde udržet svou pozici. Jakákoli odchylka a porušení těchto pravidel měly za výsledek ztrátu vlastní pozice a uzamčení ve vězení v nějaké oblasti pekel.

 

Avšak od doby přenosu všech bitevních polí na planetu Zemi, přímo do myslí, srdcí a chování lidí na této planetě, nelze kvůli podivnosti podmínek zde existujících ustanovit žádnou náležitou a spolehlivou sadu pravidel. Takže každý může dělat vše nebo předstírat, že je kýmkoli, jak si žádá, chce či přeje.

 

Za těchto okolností je velmi obtížné nastínit nějaké spolehlivé a pevné postupy, jimiž by jeden mohl bezpečně určit, zdali je či není ve styku s vlastní pravou Niternou myslí, s vlastními pravými duchovními rádci a, což je nejdůležitější, s pravým Nejvyšším ve vlastní pravé Niterné mysli. Proto když se ustanoví určité postupy bezpečnostních prověrek, ty působí jen dočasně, dokud zlí a negativní duchové a entity nezvládnou poznatky o těchto postupech a „nevmutují“ je do negativních duchovních bytostí, které mohou přetrvat a projít ve všech takových zkouškách. Toto pravidlo obzvláště platí pro zlé a negativní entity, které jsou povolány k tomu, aby podvracely činnost duchovně smýšlejících lidí, jakými např. jsou duchovní hypnoterapeuti a praktikanti duchovní autohypnózy. To je obzvláště pravdou o lidech, kteří dobrovolně přišli na tuto Zemi za obecným účelem odstranění negativního stavu ze jsoucna a bytí. K těmto lidem se přiřazují daleko vychytralejší a složitější zlé a negativní entity a ty rozvíjí tuto nebezpečnou schopnost „mutace“. Za těchto podmínek nelze si být nikdy stoprocentně jíst a určit, zdali je jeden vždy ve styku s vlastní pravou Niternou myslí, s vlastními pravými duchovními rádci a s pravým Nejvyšším. Vychytralé a složité zlé a negativní entity a duchové mohou prostřednictvím procesu zvláštních pseudoduchovních „mutací“ na sebe přijmout formu, zjev, roli, chování, způsob řeči, manýry a vše ostatní kteréhokoli pravého duchovního rádce, pravé Niterné mysli nebo dokonce pravého Nejvyššího.

 

Z určitých důležitých duchovních důvodů je velmi často toto Nejvyšším dovoleno, aby se vyzkoušela pravá loajalita a motivace lidí a za účelem poznání pravé povahy negativních a zlých stavů.

 

Vzhledem k této neobvyklé situaci se jakékoli kroky a postupy verifikace a bezpečnostních prověrek duchovních rádců a vlastní Niterné mysli, které kdo použije, stávají brzy nespolehlivými. Takže je tu vždy potřeba jejich modifikace a doplnění. Jestliže někdo vynechává tuto modifikaci doplňování vlastních postupů a roků, je v nebezpečí toho, že bude někde na linii vlastního pozemského života oklamán.

 

Aby se lépe porozumělo dostupným krokům a postupům verifikace a bezpečnostních  prověrek, je nutné je shrnout do následujících bodů.

 

V zásadě lze rozlišovat tři typy bezpečnostních prověrek a ověřování: Dle vnějších znaků či metod; dle vnitřních znaků či metod; a dle niterných znaků či metod. Každý z těchto znaků má přibližně čtyři metody, jimiž se bezpečnostní prověrky provádějí.

 

(A)

U vnějších znaků máme následující metody a postupy:

 

(1)

Ideomotorická signalizace. Vlastní pravé Niterné mysli se učiní návrh a žádost, aby ovládla pohyby jedincových prstů a nedovolila jim, aby je ovlivňoval někdo jiný, ale jen pravá Niterná mysl a pravý Nejvyšší ve vlastní Niterné mysli. Když se toto ustanoví, vlastní pravá mysl se žádá, aby naznačila, zdali to hovoří pravý duchovní rádce či pravá Niterná mysl nebo pravý Nejvyšší. Je-li tomu tak, pak se zvedne „ano“ čili ukazováček, není-li tomu tak, zvedne se „ne“ čili středník.

 

V minulosti, před přesunem bojiště na tuto planetu, bývala pouze tato metoda sama o sobě nejspolehlivější metodou. Po přesunu se tato situace drasticky změnila a tato metoda se sama o sobě stala nejméně spolehlivou. Avšak v kombinaci se všemi ostatními metodami je stále hodnotným nástrojem bezpečnostního prověřování. Na straně druhé mohou vychytralí a komplexní zlí a negativní duchové, využívajíce slabosti lidského myšlení dle přání, snadno pro sebe výhodně ovlivnit pohyb prstů.

 

(2)

Hořící dvojsečný meč pravdy a zaplavení intenzivním, zářivým bílým světlem. Po zkonvertovaném stínu, kdož je nyní Velícím bezpečnostním důstojníkem, se žádá, aby vyzkoušel sám/sama sebe a každého jiného, kdo je přítomen na vrcholku duchovní hory včetně své vlastní Niterné mysli, tím, že na obě ramena poklepe sedmkrát po sobě hořícím dvojsečným mečem během obklopení intenzivním, zářivým bílým světlem, které přichází po určité časové období z východu. Při této metodě se předpokládá, že žádný zlý a negativní duch nemůže vydržet příliš dlouhé časové období intenzivní bílé světlo Božské lásky a Moudrosti Nejvyššího a hořící dvojsečný meč pravdy, symbolickou reprezentaci Božské pravdy, která úspěšně potírá všechna zla a nepravdy.

 

Opakuje  se ještě jednou, když byla tato metoda počata poprvé, byla sama o sobě velmi účinná a úspěšná. Tak tomu již ovšem není. „Mutabilní“ vychytralí a komplexní negativní duchové nyní mohou vydržet a projít dokonce i tuto zkoušku takříkajíc s praporem vztyčeným. Nehledě na tento nepříjemný fakt, zůstává tato metoda v kombinaci se všemi ostatními metodami hodnotným nástrojem bezpečnostních prověrek, pokud se nepovažuje za konečnou zkoušku.

 

(3)

Svatá bible. Po zkonvertovaném stínu nebo Velícím bezpečnostním důstojníkovi se žádá, aby otevřel Svatou bibli v první či třetí kapitole Evangelia dle Jana a postupně ji přitiskl u každého na čelo, srdce a solární plexus. Pak ji umísťuje na srdce, drží ji zde, v tomto procesu každého sedmkrát poklepe na levé a pravé rameno, nesa meč na levém rameni, zatímco zároveň každého zalévá intenzivním, zářivým bílým světlem z východu.

 

Tato kombinovaná zkouška bývala nejspolehlivější, když byla poprvé ustanovena. Žádný zlý či negativní duch, žádný podvodník ji nemohl vydržet příliš dlouho. Naneštěstí nyní daleko vychytralejší a složitější negativní entity uspěly ve své pseudoduchovní snaze po „mutacích“ přizpůsobit se tomuto komplexnímu testu, a tudíž mohou projít dokonce i touto zkouškou. A však v kombinaci s ostatními metodami zůstává tato zkouška hodnotnou a platnou, pokud není používána jako jediná.

 

(4)

Pečlivá kontrola rozpoložení na vrcholku vlastní duchovní hory. Žádá se (anebo se to v duchovní autohypnóze učiní před čímkoli jiným), aby se vešlo na vrchol vlastní duchovní hory a pečlivě se zde zkontrolovaly podmínky. Je skála na pravé straně a má touž formu a velikost ?  Změnila se skála nějak ?  Je brána na levé straně uzavřena a zapečetěna ?  Zkontrolujte pečlivě pečeť na bráně, aby  se zjistilo, zdali zde nejsou nějaké znaky toho, že s ní zacházel někdo nepovolaný. Je nebe modré, jasné a čisté ?  Nebo jsou zde nějaké mraky či zákaly ?  Svítí slunce na východní straně nad obzorem přibližně 30 stupňů nad vlastní hlavou nebo v pozici, jakou má v deset hodin letního rána ?  Existují na vrcholku duchovní hory nějaké znaky opotřebení a zanedbání ?  Jsou zde nějaké stopy po pleveli či podezřele směšně vyhlížejících rostlinách, stromech nebo zvířatech anebo strukturách atd. ?  Je tráva čerstvě zelená, náležitě zavlažována a udržovaná ?  Jsou všechny struktury, které smějí být přítomny na vrcholku duchovní hory, v dobrém vzezření, formě a pořádku, bez žádného znaku zanedbanosti, porušení či poškození ?  Je voda v bazénu a vodopádu krystalicky průzračná a čistá, bez žádného znaku po zakalení atd. ?  Objevují se vlastní duchovní rádci v krásném oděvu a v jasných barvách či světlech, atd. ?

 

Tyto či podobné znaky jsou velmi důležité pro určení, zdali je na vrcholku vlastní duchovní hory vše náležité. Jakékoli odchylky od náležitého uspořádání na vrcholku vlastní duchovní hory jsou podezřelé vzhledem k univerzálnímu souvztažnému významu, který všechny věci a okolnosti na vrcholku hory mají. Jestliže někdo zjistí jakékoli takové nepříjemné změny, může být naprosto přesvědčen a být si jist, že není ve styku s vlastní pravou Niternou myslí nebo s vlastními pravými duchovními rádci neboli že tento jedinec činí něco nesprávného, co otvírá dveře do negativního stavu a zamořuje, znečišťuje a otravuje jeho vlastní život.

 

Jestliže se tato metoda užívá v kombinaci se všemi ostatními metodami, je to úplně spolehlivý nástroj ověřování a bezpečnostních prověrek. Avšak berte v úvahu, že vychytralí a komplexní negativní duchové a entity ve své pseudoduchovní schopnosti „mutace“, poznávajíce požadované rozpoložení vrcholku duchovní hory, občas uspějí při udržování náležitého a očekávaného statu quo. V případech jako jsou tyto je dobrým opatřením požádat takového ducha či rádce, aby na vrcholku duchovní hory učinil nějaký pozitivní počin. Aby například vytvořil či zkrášlil květinovou zahradu nebo ovocný sad nebo postavil vodopád nebo bazén či strukturu a tak dále a podobně. Jestliže jedinec kladně a napevno zjistí, že se provedl vybavení a zkrášlení vrcholku vlastní duchovní hory, může si být po určité období jist, že má co do činění s pravým duchovním rádcem. Avšak dokonce i tento hodnotný test není sám o sobě a sebou již spolehlivý, aniž by se zkombinoval se všemi ostatními testy, protože v procesu pseudoduchovní „mutace“ se vychytralí a komplexní zlí a negativní duchové naučí vytvářet očekávaní formy prostředí. Aby se těchto pět vnějších znaků učinilo hodnotnými metodami verifikace a bezpečnostních prověrek, musí být doprovázeny takzvanými vnitřními znaky a, což je nejdůležitější, znaky niternými.

 

(B)

Vnitřní znaky mají následující metody a postupy:

 

V zásadě tato část bezpečnostních prověrek sestává z velmi pečlivého vyzkoušení a otestování všech, kdo jsou přítomni na vrcholku duchovní hory včetně vlastní pravé Niterné mysli. Je zde zajímavé poznamenat, že již apoštol Jan povzbuzoval a pobízel lidi, aby zkoušeli každého ducha. Každému se doporučuje, aby si pro ponaučení a inspiraci přečetl první epištolu apoštola Jana, kapitola 4, verše 1, 2 a 3.

           

V procesu ohodnocení a testování všech přítomných na vrcholku duchovní hory, klade jedinec následující či podobné otázky:

 

(1)

Koho uctíváš, uznáváš, ctíš či komu sloužíš ?  Jaká je pravá přirozenost Nejvyššího?  Přijímáš Lidské Božství a Božské lidství Nejvyššího ve formě Ježíše Krista ?  Je Ježíš Kristus pravým Nejvyšším, Kdož má mnohá jiná jména, Kdož Sám/Sama Sebe manifestuje lidem v různých oblastech na této planetě pod takovými jmény jako Buddha, Aláh, Krišna, Ráma, Višnu, Brahma, Adonai, Shadai, Manitou a pod mnohými ostatními jmény ?  Jsou tato jména reprezentacemi určitých aspektů Jednoho Boha Nedělitelného, Kdož je pravý Nejvyšší, Pán Ježíš Kristus a Duch Svatý ?  Popírání těchto faktů či jakákoli odchylka od nich naznačuje, že se jedná s podvodníky a padělky.

 

(2)

Jaké je tvé chápání a tvůj postoj vzhledem k Svaté bibli a ostatním duchovním Svatým knihám, které na této planetě existují ?  Je Bible Svatá pravým Slovem Božím, které obsahuje vnitřní smysl ? Neochota prohlásit, že Svatá bible a ostatní Svaté spisy jsou pravým Slovem Božím, silně naznačuje, že se jedná s podvodníky.

 

(3)

Jak chápeš pojetí doslovné, fyzické reinkarnace ?  Potvrzení existence fyzické doslovné reinkarnace je znakem, že zlí, negativní duchové na sebe vzali roli pravých duchovních rádců.

 

(4)

Můžeš a chceš předvídat budoucnost moji či někoho jiného, nebo mi říci o určitých datech, událostech a děních, která mají přijít ?  O konci tohoto světa ?  Jaké je tvé pojetí svobodné vůle a volby ?  Předpovídání budoucího s určitými daty, finalistickými výroky byť by se prokázaly jako pravdivé, naznačuje, že se jedná se zlými a negativními duchy a podvodníky. Princip svobodné volby a vůle je v rozporu s předpovídáním budoucnosti s přesnými daty či s každou specifickou předpovědí byť bez údajů. Je třeba si uvědomit, že existují nekonečné variety a počty voleb, které jsou k dispozici, které budou určovat budoucnost, a ne předpověď jednoho jednotlivého ducha, který nemá žádné ponětí o tom, jaké volby se lidstvo či nějaká osoba chystá učinit. Že takové předpovědi jsou možné a dokonce vycházejí, je proto, že negativní duchové přesvědčí lidi, aby věřili jejich předpovědím a lidé pak následně učiní všech svých silách, aby taková předpověď vyšla. Takže se zde nejedná o pravou předpověď budoucího, ale namísto toho o věštbu naplňující samu sebe. To je pravdou také ohledně předpovědí o lidstvu, protože tím, že se něco očekává, promítá se vlastní myšlení dle přání do lidstva a přispívá se k možnosti, že předpověď vyjde.

 

Tato metoda bývala velmi dobrým testovacím nástrojem pro verifikaci a bezpečnostní prověrky. Naneštěstí dodnes „mutovalo“ tak mnoho vychytralých a komplexních zlých a negativních duchů, že jsou s to o těchto věcech snadno diskutovat bez jakýchkoli potíží. Naučili se říci to, co se od nich očekává, že řeknou. Takže již nehovoří ze sebe, ale z očekávání duchovního hypnoterapeuta či praktikanta duchovní autohypnózy. Toto je velmi nebezpečná schopnost, kterou tento druh duchů vyvinul a kterou má „vmutovánu“.

 

Jeden si může být jist, že schopnost zlých a negativních duchů hovoří na základě očekávání a myšlení dle přání lidských tvorů, nikoli ze sebe, je jednou z nejvychytralejších zbraní, kterou nedávno získali. Tak tomu vždy nebylo. Před přesunem bitevního pole na tuto planetu, nebylo nikomu dovoleno hovořit z nikoho jiného, než ze sebe. Jestliže by zlí a negativní duchové byli schopni hovořit pouze ze sebe, nemohli by projevit nic jiného než nenávist, hněv, zlobu a nepravdu.

 

Aby se ale pekla a jejich ohavnosti a ošklivosti dostala na povrch za účelem jejich závěrečného odstranění, bylo nutné jim dovolit, aby se naučili hovořit z jiných, z lidských očekávání, myšlení dle přání, idejí, pocitů a myšlenek, které zlý a negativní duch nemá či nevlastní.

 

Bez ohledu na tato fakta zůstávají tyto vnitřní nástroje a metody verifikace a bezpečnostních prověrek v kombinaci se všemi ostatními metodami v mnoha případech stále hodnotnou metodou bezpečnostního prověřování a ověřování vlastních duchovních rádců. Proto se všechny předcházející metody, jejich nástroje a postupy musí zkombinovat s takzvanými niternými znameními a jejich nástroji a metodami. Niterná metoda je nejspolehlivější, ale naneštěstí je zároveň nejobtížnější k používání. Zahrnuje integritu vlastní osobnosti a vlastního pravého duchovního stavu a rozpoložení. Skládá se z následujících kroků:

 

(1)

INTUICE. Jedincova intuice je stále nejspolehlivější a nejhodnotnější nástroj verifikace a bezpečnostních prověrek. Jestliže v průběhu vlastního duchovního transu, když jedinec přichází na vrchol vlastní duchovní hory, v procesu bezpečnostních prověrek, jak se popisuje výše, jedincovo intuitivní pociťování naznačuje, že něco není správné a cítí se nepříjemně, nebo se necítí úplně kladně a pohodlně, může si být jist, že je v kontaktu s podvodníky.

 

Naneštěstí negativní a zlí duchové mohou obejít jedincovu intuici hrajíce na starou strunu jeho myšlení dle přání a očekávání, že věci jsou v dokonalém pořádku nebo takové, jaké chce, aby byly. Jakékoli myšlení dle přání, toužení, přání, připisování či cokoli, kdo má, k němuž se jedinec silně upíná bez žádné ochoty takového přimknutí se zbavit, se stává léčkou, kterou se potlačují a zatlačují správné intuitivní pocity. V tomto případě má jedinec sklon zvrátit svou vlastní intuici nebo na ni vůbec nebrát ohled.

 

Náležité používání vlastního intuitivního pociťování v prvé řadě závisí na úspěšném používání dalšího niterného kroku.

 

(2)

Velmi pečlivé a důkladné PROZKOUMÁNÍ VLASTNÍCH ÚMYSLŮ A MOTIVACÍ, kvůli nimž si kdo přeje být v kontaktu a komunikování s vlastní pravou Niternou myslí, vlastními pravými duchovními rádci a s pravým Nejvyšším. Jinými slovy, jaké jsou pravé motivační faktory a úmysly tohoto snažení ?  Čím nižší, sobečtější, sebestředné, egoistické, věcné, vlastnické, lakotné, úplatné, materiální, fyzické, světské, pozemské a obecně negativní sebeláskyplné motivace a úmysly jsou přítomny, tím větší je pravděpodobnost bytí v kontaktu s podvodníky, kteří krmí a napájejí těmito typy sklonů a motivací, ospravedlňují, omlouvají, racionalizují je a ztotožňují se s nimi.

 

Na druhé straně čím čistší a duchovnější vlastní úmysly a motivace k těmto snahám a činům jsou (to jest kvůli stávání se lepší lidskou bytostí, lidskou bytostí duchovnější, více milující a moudřejší, užitečnější, prospěšnější a nápomocnou, lidskou bytostí laskavější, ušlechtilější, milosrdnější a více odpouštějící, lidskou bytostí skromnější a pokornější pouze za účelem vzájemného prospěchu a společného blaha pro všechny ve jsoucnu a bytí), tím větší je pravděpodobnost, že tento jedinec je ve styku a komunikaci s vlastní pravou Niternou myslí, s vlastními pravými duchovními rádci a pravým Nejvyšším.

 

Napodobit tento krok v ověřování žádní negativní a zlí duchové a entity prakticky nemohou. Jedinou věcí, kterou mohou učinit, je to, že jedinci poskytnou plný a bezpečný pocit, že jeho úmysly a motivace jsou pozitivní, dobré a duchovně vhodné, jak se výše naznačuje, takže se jejich pravá povaha nestane zřejmou. Aby se jakékoli takové vnucené nesprávné pocity bezpečí zadržely a nulifikovaly, je od nyní třeba v této metodě používat další kritický, závažný a důležitý krok.

 

(3)

Na počátku každého setrvání v duchovní transu se, jakmile se ustanoví důkladný duchovní plenární stav transu, vyvolá následující základní pravidlo života a Stvoření – jedinec započne říkat, pociťovat, myslet a chtít následující duchovní tvrzení: „Z své vlastní svobodné vůle, ze své vlastní svobodné volby plně rozpoznávám, uznávám, znám i uplatňuji životně nejdůležitější a nejrozhodnější duchovní princip Stvoření, že ve mně jest Absolutní původce mého života, jakož i veškerého života ve jsoucnu a bytí. Tohoto Původce znám pod jménem pravého Nejvyššího, Pána Ježíše Krista, Ducha Svatého, Jednoho Boha Nedělitelného, Kdož má příležitostně mnohá jiná jména, která jsou různými aspekty Absolutní přirozenosti Nejvyššího. Uznávám a vím, že bez této věcné Přítomnosti pravého Nejvyššího – Absolutního zdroje mého života, mého jsoucna a bytí, bych nemohl žít a dýchat ani zlomek vteřiny. Také rozpoznávám, uznávám a vím, že ve mně stále, po čtyřiadvacet hodin, jsou mí praví duchovní rádci, kteří mi byli přiděleni pravým Nejvyšším, Původcem, Udržovatelem a Zdrojem mého života ve mně a z jejich svobodné volby být ve mně za účelem mého duchovního růstu, pokroku, poučení a spojení se zbylým Stvořením. Nyní tedy ze své svobodné vůle a volby, v čistotě svého srdce, s pravým, náležitým a správným duchovním záměrem a motivací, kvůli všem, kvůli duchovnímu růstu, pokroku a zlepšování, za účelem bytí lepší lidskou bytostí, lidskou bytostí duchovnější, láskyplnější, moudřejší, laskavější, skromnější, pokornější, užitečnější, prospěšnější a nápomocnější, s okamžitým odstraněním jakýchkoli nesprávných, negativních, egoistických, protivných, zlých a falešných úmyslů a motivací, s důkladnou očistou a vyčištěním od všech hříchů, omylů, chyb, špatných skutků, očekávání a předpojatosti, tímto s respektem a pokorně žádám Jednoho, kdo je vždy ve mně přítomen a Kdož je pravý Zdroj a Původce mého života, pravý Nejvyšší, Pán Ježíš Kristus, Duch Svatý, Jeden Bůh Nedělitelný, a pravou Niternou mysl, jež je sídlem Nejvyššího ve mně, jakož i všechny své duchovní rádce, přidělené mi pravým Nejvyšším, o kontakt a komunikaci. Dle své svobody volby a dle své svobodné vůle si volím být ve styku a komunikovat pouze s ryzím, pravým Nejvyšším, pravými duchovními rádci a pravou Niternou myslí. Ať  se tímto odstraní a eliminuje kdokoli jiný či cokoli jiné, jenž nebo jež by mohl nebo mohlo být nevyhnutelně přítomen či přítomno ve mně nebo na vrcholku mé duchovní hory, jenž či jež není ryzím a pravým Stvořitelem a zdrojem mého života, nebo kdo či co není určen nebo určeno Nejvyšším, aby byl či bylo se mnou, spolu se vším ve mně, co dovoluje takové nevítané vtírání se, protože kdokoli a cokoli takové povahy je zde v protikladu s mou svobodnou vůlí a volbou. Zavazuji se, že jakmile zakončím bezpečnostní prověrky, sám sebe vyzkouším, prohledám a prozkoumám, abych vyhledal, co ve mně dovolilo, aby ve mě a na vrcholku mé duchovní hory byli takoví falešníci, vtíravci a podvodníci. A tyto důvody ze svého života zcela odstraním. Proto tímto žádám svého pravého bezpečnostního důstojníka, aby ze mne a z vrcholu mé duchovní hory odstranil všechny podvodníky a eskortoval je do takové speciální oblasti mezi pekly a intermediálním světem duchů, která byla nedávno ustanovena Nejvyšším, kde zvláště trénovaný štáb, určený Nejvyšším, předloží všem podvodníkům, zlým a negativním duchům ve mně a na vrcholku mé duchovní hory příležitost pro konverzi do pozitivního stavu tím, že se následují určité náležité a řádné postupy a kroky, nebo pro jejich návrat do jim odpovídajících pekel, aby nesli důsledky svých bláznivých voleb. Tím, že uplatňuji svoji svobodnou volbu a vůli a svá práva a výsady, které mám od pravého Nejvyššího ve mně, abych byl ve styku s moji pravou Niternou myslí, svými pravými duchovními rádci a pravým Nejvyšším, vyvolávám tato Bohem daná práva a výsady vyzývám je, aby se v tomto sezení v transu se mnou spojili a pomohli mi v mých duchovních snahách. Tímto ze své svobodné vůle a volby prohlašuji, že jsem si dobře vědom všech negativních a nepříjemných důsledků takové evokace, jestliže přistupuji k požadavku této komunikace s nesprávným, negativným a zlým úmyslem nebo s nízkou, sobeckou, egoistickou motivací. Žádám zas a znovu, aby se každý takový úmysl a motivace okamžitě dostaly do mé pozornosti, abych tak mohl vyznat své hříchy a kát se a požádat o milosrdenství a odpuštění a o jejich trvalé odstranění ze svého života.“

 

Jestliže tedy jeden použije tuto či podobnou formuli vždy, když vchází do duchovního transu, a jestliže souběžně zkoumá a hodnotí sám sebe vzhledem k jakýmkoli možným chybám, omylům, problémům, poklesům nebo jakýmkoli negativním a sobeckým úmyslům a motivacím a jestliže sám sebe stále podrobuje důkladné očistě a vyčištění od všech zašpinění, otrav a zamoření každodenního života v negativním stavu, je velmi chybné, aby tento jedinec byl sveden nebo že by se  dostal do styku s podvodníky nebo s falešným Nejvyšším nebo falešnými duchovními rádci nebo falešnou Niternou myslí. A jestliže se dostane s nimi do styku, bude okamžitě schopen je identifikovat jako podvodníky a jednat s nimi s odpouštěním a milosrdenstvím, se soucitem a empatií, s bezpodmínečnou láskou a moudrostí, dávaje jim příležitost pro konverzi do pozitivního stavu tím, že je pošle do té oblasti speciálně ustanovené Nejvyšším mezi pekly a intermediálním světem duchů.

 

Je obtížné si představit, že by tento zvláštní krok mohl nějak či jakkoli být proniknut či adoptován negativními či zlými duchy bez ohledu na to, jak by mohli být vychytralí a komplexní. Jako vše ostatní, má pseudoduchní „mutace“ své meze. To je obzvláště pravdou když se náležitě následuje čtvrtý krok této niterné metody.

 

(4)

Aby se vlastní duchovní trans udržel ryzí, čistý a nekontaminovaný, je radno, jakmile se vstoupí do duchovního stavu, aby jedinec řekl něco následujícího: „Nežádám nic, neboť chci činit vůli Boží. Jsem vděčný, uznalý za cokoli, oceňuji cokoli a jsem spokojený s čímkoli, co mám. Pokud skutečně něco nějakým způsobem potřebuji na jakékoli úrovni, ať duchovní, duševní, fyzické, finanční, sociální a tak dále, vím, že můj Pán a Stvořitel zná, jaké jsou mé skutečné potřeby. Žádám svého Pána, Ježíše Krista, aby mi poskytl vše, co potřebuji za účelem bytí lepší, duchovnější, užitečnější lidskou bytostí, láskyplnější a moudřejší lidskou bytostí atd. Vzdávám vše, čím jsem a co mám, Tobě můj milovaný Pane, jelikož jedině Ty v absolutním smyslu znáš, co je pro mě nejlepší. Tudíž skutečně chci činit jen Tvou vůli, ne kvůli své sobeckosti, ale především kvůli Tobě a kvůli všem ve Tvém Stvoření, kvůli všeobecnému prospěchu, společnému blahu a užitku všech.“

 

Je též důležité se naučit, JAK formulovat a klást otázky vlastní Niterné mysli, Nejvyššímu a vlastním duchovním rádcům.

 

Jestliže je to vůbec možné, mělo by se vyhýbat kladení otázek ve smyslu „měl bych“. Například: „Měl bych učinit to či ono ?  “ „Měl bych zařídit to či ono ?  “ „Měl bych jít tam či onam ?  „ Takové otázky obvykle vyvěrají z vlastního myšlení dle přání, a tudíž porušují pravidlo rady, která přichází ze svobodné volby. Omezují vlastní Niternou mysl, Nejvyššího a vlastní duchovní rádce, aby na tyto otázky odpovídali pouze jedním možným způsobem, to jest dávajíce jedinci nepopiratelnou svobodu volby učinit cokoli, co si žádá, pokud si tak zvolí. Takže se nevyhnutelně dostane odpovědi: „Jestliže jsi tak zvolil, můžeš to učinit. “ atd.

 

Namísto toho se radí klást otázky ve smyslu: Co je nejlepší pro všechny zúčastněné ?  Může to pomoci být lepší a duchovnější  lidskou bytostí ?  Je to duchovně správné ?  Je to v souladu s vůli pravého Nejvyššího ?  Je radno učinit to z hlediska pozitivního stavu ?  Nebezpečí odpovědi: „Jestliže jsi tak zvolil, můžeš to učinit.“, atd., spočívá ve faktu, že se taková odpověď přijímá jako schválení, aby se tak učinilo, protože se to předpokládá jako vůle Boží. Takže se vlastní vůle nebo vlastní myšlení dle vlastního přání vkládá do vůle Boží. Když se tak stane, otevírají se dveře do negativního stavu a, jako důsledek toho, velmi vychytralí a komplexní zlí a negativní duchové vstupují do jedincova života, proniknou na vrchol jeho duchovní hory a převezmou plnou vládu nad  jeho životem ve formě a pod maskou vlastních pravých duchovních rádců, vlastní pravé Niterné mysli a pravého Nejvyššího.

 

Aniž se kdo naučí ze své vlastní svobodné volby a vůle žádat, aby se v jeho životě konala vůle Boží, nikdy nemůže být jist, zdali je či není ve styku s vlastní pravou Niternou myslí, vlastními pravými duchovními rádci a pravým Nejvyšším.

 

Jestliže kdo věrně aplikuje ve svých duchovních transech tento čtvrtý krok, je velmi nepravděpodobné, že bude podveden.

 

 

Ovšem nejbezpečnější a nejspolehlivější způsob verifikace a bezpečnostních prověrek lze nalézt v soustavném používání všech výše uvedených  kroků od nejzevnějších po nejniternější. Lze se snadno naučit hypnoticky prodloužit fyzicky čas, takže deset minut objektivního času, lze například protáhnout na jednu či dvě hodiny nebo na tak dlouho, jak je v subjektivním čase nutné, aby se prošly všechny tyto kroky. Schopnost lidské mysli manipulovat časem pro její prospěch se doposud zbytečně nevyužívala. Nadešel čas, aby se každý naučil využívat tento dar ku svému prospěchu za účelem neustálého duchovního růstu a pokroku.

 

Jinou věcí, kterou se radí žádat po pravém Nejvyšším a všech ostatních ve vlastních duchovních transech, jsou stálá doplnění novými údaji, modifikace, přidání anebo zrušení něčeho, co se popisuje v této kapitole.

 

Jestliže někdo dělá tyto věci soustavně a věrně, s dobrým a pozitivním úmyslem a motivací, nemůže jít po nesprávné cestě a bude určitě vždy s to rozpoznat pravé pozitivní duchovní rádce od podvodníků a falzifikátorů. Proto se každý, kdo právě končí čtení této kapitoly, naléhavě nabádá, aby okamžitě vešel do vlastního duchovního plenárního stavu transu a pečlivě a důkladně prověřil všechny tyto kroky, aby se určilo, zdali jsou pro každého jednotlivého čtenáře a praktikanta duchovního transu pravdivé. Jestliže jeden při nějaké příležitosti obdrží negativní odpověď, měl by požádat o zjevení, aby se ustanovily náležité kroky bezpečnostních prověrek a verifikace použitelné pro žadatele. To by se mělo učinit, aby se vyhnulo každé možné generalizaci a pro zachování jedincových individuálních potřeb. Je si zde třeba uvědomit to, že ačkoli pro většinu lidí se výše uvedené kroky zdají být platné a použitelné, moudrost v této situaci vyžaduje, že si to každý u sebe prověří, aby zjistil, do jaké míry, pokud vůbec, jsou tyto kroky použitelné pro jeho vlastní jedinečnou osobnost a při jeho vlastní jedinečné práci v duchovním transu. Konec konců, co je náležité a správné pro jednoho, nemusí být náležité a správné pro někoho jiného. Takže je na zodpovědnosti každého jedince, kdo praktikuje duchovní hypnoterapii a duchovní autohypnózu, aby si prověřil všechny tyto kroky se svou pravou Niternou myslí, pravým Nejvyšším ve své Niterné mysli a se svými duchovními rádci. Jestliže doporučí tyto kroky jako použitelné pro vlastní práci v transu, pak se radí a doporučuje je všechny následovat s pochopením toho, že je zajištěno stálé prověřování jejich neustálé platnosti a účinnosti. Jedinec má požádat pravého Nejvyššího ve své Niterné mysli a všechny své pravé duchovní rádce, aby ho okamžitě upozornili na to, kdy se některé nebo všechny tyto kroky stanou zastaralými a nahradili je vhodnějšími a účinnějšími kroky pro takové neustálé bezpečnostní prověrky a verifikace. To zajistí neustálý, progresivní způsob vlastní práce v transu. Toto je ovšem pravdivé nejen o záležitostech probíraných v této kapitole, ale ve všech ohledech jedincova života.“

 

 

Přes 7000 stran a 3000 obrázků o Vesmírných lidech najdete na internetu:

 

 

www.vesmirni-lide.cz

 

www.vesmirnilide.cz

 

www.andele-svetla.cz

 

www.andelesvetla.cz

 

www.universe-people.cz

 

 

www.universe-people.com

 

www.cosmic-people.com

 

www.angels-light.org

 

www.angels-heaven.org

 

www.ashtar-sheran.org

 

 

www.himmels-engel.de

 

www.angeles-luz.es

 

www.angely-sveta.ru

 

www.anges-lumiere.fr

 

www.angelo-luce.it

 

www.anioly-nieba.pl

 

www.feny-angyalai.hu

 

           

(snadno získáte také v knihovnách a internetových kavárnách)